موتور - ایکس آرنا 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

موتور-X آرنا بازگشته است! شیب دوچرخه خود را بیش از 12 سطح به چالش کشیدن!
.


کنترل بازی:
تا کلید فلش - حرکت به جلو
پایین کلید فلش - حرکت به عقب
به چپ / راست کلیدهای پیکان - سوار موجودی

DrivingMotorcycleObstacleBalancingBalanceArena