سیاهگوش دوچرخه 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

کنترل دوچرخه فیزیک خود را به عنوان شما شیب و لاغر بر دوچرخه خود را به آن را به بالا و پایین دامنه.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان -. های لین
پایین کلید فلش - ترمز / معکوس.

MotorcycleObstacleBalancingLynxBike