TG Motocross 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

7 سطح کنترل موتور خود را به عنوان شما خم و تعادل در تلاش برای آن را بیش از شکاف.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - انجمن دریچه گاز پایین کلید فلش - ترمز
چپ / راست کلیدهای پیکان - ناب.

SportsMotorcycleObstacleBalancingStuntsMotocross