دوچرخه هسته ای 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

ادامه از دوچرخه سواری بازی معروف هسته ای دوچرخه است در اینجا در نهایت! راک در با توربو و بسیاری از ویژگی های جدید!

کنترل بازی:
بالا / پایین کلیدهای پیکان - حرکت به جلو / عقب های انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - دوچرخهسواری لین بدن 'فاصله
- توربو (در صورت موجود).

DrivingSportsMotorcycleObstacleCollecting StuntsNuclearBike