مرد آهنین دوچرخه چالش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   54 55.56% with 9 votes

راهنما مرد آهنین سوار این دوچرخه سرد به بیش از تپه ها به عنوان هر یک سطح جدید شما را با ارائه یک چالش جدید برای به انجام رساندن.

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleObstacleCollecting Timing Super HeroCartoon