فوق العاده Motocross بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

21 سطح کنترل دوچرخه خود را فیزیک و ستاره گرفتن. برخی از رمپ ها دشوار به دریافت بیش از.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت انجمن پایین کلید فلش - ترمز / معکوس
چپ کلید فلش - عقب ناب انجمن Right Arrow را کلیدی -. رو به جلو خم.

SportsMotorcycleObstacleCollecting SuperMotocross