Motocross 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یکی دیگر از بازی Motocross، این بار با ترفندهای آزاد است.

کنترل بازی:
تا پیکان -
دریچه گاز پایین فلش - ترمز
چپ پیکان - ناب برگشت Right Arrow را
- رو به جلو خم
Z، X، C، V، B - کلاهبرداری.

MotorcycleBalancingMotocross