دوچرخه منطقه 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   153 83.33% with 18 votes

آماده برای تست مهارت های سوار دوچرخه خود را در یک منطقه دوچرخه جدید؟
سوار بیش از همه موانع در سطح بدون توفنده دوچرخه خود را است!

کنترل بازی:

بالا / پایین فلش = سرعت / ترمز چپ / راست فلش = شیب به عقب / جلو شیب.

DrivingSportsMotorcycleObstacleStuntsBikeZone