شیرین کاری شیدایی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

10 سطح با استفاده از نیترو و سرعت بیش از جهش به انجام stunts. امتیاز به سطح بعدی.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - حرکت به جلو کاربری پایین کلید فلش - حرکت به عقب
چپ / راست کلیدهای پیکان -. لین
فاصله - روشن به برگشت
1-7 -. انجام stunts
به CTRL - افزایش.

SportsMotorcycleObstacleBalancingStuntsMania