دوچرخه خاک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

سوار دوچرخه خود را با یک مانع به چالش کشیدن کنید و سعی کنید برای تکمیل سطوح در کوتاه ترین زمان
بدون سقوط دوچرخه خود را


کنترل بازی:
کلید های arrow به بازی بازی

SportsObstacleDirtBike