شاهزاده ساز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   05

رقص به ریتم از موسیقی. را از دست ندهید و یا شما را به گریه دختر.

کنترل بازی:
کلیدهای Arrow خبرنگار زمانی که آن را بر روی فلش سبز عبور.

GirlMusicDancingPrincessMaker