رقص لباس ستاره تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این ستاره جوان نیاز برخی از لباس های شیک.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpDancingStar