ستاره پاپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

به لباس است که کمک خواهد کرد که او را تحت تاثیر قرار دادن قضات است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsStar