پیراستن ستاره کوچولو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این ستاره کمی خواهد شد اولین اجرای خود را در مرحله آغاز خواهد شد. او به نظر می رسد کمی عصبی است. اعتماد به نفس! برو!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsLittleStarDressup