سوپر استار ساز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

Shes یک ستاره مگا در ساخت! لباس او را تا برای شلیک مجله مشهور!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsSuperStarMaker