تابستان ستاره پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا می توانید او را نگاه خوب است؟ استفاده از مد حس خود را به خارج کردن زیبایی پنهان در او.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsSummerStarDressup