مد پیراستن تابستان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

تصمیم می گیرید که لباس مناسب برای این دختر زیبا هستند.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsSummerFashionDressup