پیراستن مد رنگارنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

لباس او را تا در یکی از این لباس های رنگارنگ!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsColorfulFashionDressup