پیراستن عروسک رنگارنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

این دختر بسیار خوشحال است، او می خواهد در رنگ لباس. راهنما او را به انتخاب برخی از لباس به بهترین جا او.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsColorfulDollDressup