میوه عروسک پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

یکی از این لباس میوه برای این عروسک کوچک را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlFruitDress UpGirlsDollDressup