پیراستن عروسی رنگارنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

یکی از کسانی که لباس عروسی رنگارنگ برای این عروس شاد انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsColorfulWeddingDressup