الوییز پیراستن عروسی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این دختر نیاز به انتخاب لباس عروسی، او را راهنما.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsEloiseWeddingDressup