پیراستن زنبور عسل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لباس تا این دختر ناز کوچولو صورتی که دوست دارید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsDressup