یکنواخت پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

لباس او را به عنوان یک پرستار، خدمتگزار یا ملوان!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsUniformDressup