سرنا پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

سرنا دختر جدی و بسیار ظریف است. فردا او را به دیدن مادر بزرگ خود را و می خواهد به شما کمک کند او بهترین لباس را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsSerenaDressup