گرفتن پیراستن متاهل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

این زن و شوهر دوست داشتنی است که برای عروسی خود را برنامه ریزی شده است. آیا می توانم یک لباس عروسی برای هر دو آنها را شما انتخاب می کنید؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsGettingMarriedDressup