تیفانی پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

کمک به او چیزی از این لباس های رنگارنگ تابستان را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsTiffanyDressup