پیراستن والیبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

او را دوست دارد به بازی والیبال با دوستان خود. لباس او را تا برای یک بازی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsVolleyballDressup