پیراستن هالووین او بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا می توانم یک صحنه و لباس هالووین خوبی شما را انتخاب کنید برای او؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsHalloweenDressup