نجیب پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

گنجه نجیب 'گسترده است و شامل برخی از لباس های که فقط برای کریسمس هستند.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsNajibDressup