دیسکو پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

این ها 'زمان به شیار، اما برای اولین بار، انتخاب لباس مناسب برای پوشیدن دارم!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsDiscoDressup