پیراستن Diethe بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Diethe یک عروسک cute کمی است. او دوست دارد به پوشیدن لباس های خنک و راحت هر زمان که او را به بازی می رود. آنهایی که حق را برای او انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsDressupDiethe