کیف مدرسه پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

لباس او را در لباس دانشجو با یک کیف دوست داشتنی قبل از او به مدرسه بروید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsSchoolDressup