مارینا پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

انتخاب یک دست کت و شلوار حمام خوب یا لباس ساحل مارینا در حالی که راه رفتن در امتداد ساحل ساحل.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsMarinaDressup