دیسکو اتاق لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنما دختر بهترین لباس برای شب دیوانه در دیسکو!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsDiscoRoom