Chique دیسکو لباس بالا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این دختر شیک و مد است بیرون رفتن برای برخی از نوشیدنی است. با توجه به آخرین مد لباس او را.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsChiqueDisco