پینک Chique لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

لباس این دختر با سبک برای جلسه رسمی.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsPinkChique