دختر قند پینک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   44 50% with 8 votes

دختر قند پینک آماده به بیرون بروید! سبک او را رنگارنگ، چشم نواز، و تعداد زیادی از رنگ صورتی است! کمک لباس او را تا برای بازار است. به یاد داشته باشید، وجود خواهد داشت بسیاری از پسران زیبا در بازار وجود دارد!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsPinkSugar