پیراستن گنجه پینک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

او دوست دارد لباس های صورتی! راهنما او را از گنجه خود را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsPinkClosetDressup