صورتی دختر شیرین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

او 'شیرین و صورتی را دوست دارد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsPinkSweet