پینک ستاره لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بهترین چیز در یک توپ بزرگ لباس است، لباس شب البته!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsPinkStar