پینک پری پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

ISN 'تی او دوست داشتنی است؟ او پری داغ و زیبا با رنگ صورتی. را انتخاب کنید هر لباس که او را متناسب با.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsPinkFairyDressup