پیراستن پری شیرین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

ناز پری برای انتخاب لباس پری خود را می تواند به شما کمک کند.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillGirlDress UpGirlsSweetFairyDressup