کیک پری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

پری کیک شیرین، آب نبات نعمت غیر مترقبه زمین است. فقط این اسم حیوان دست اموز ناز می تواند شیرینی، کیک، و شیرینی از هیولا در طول شب فقط به دنبال درمان آسان محافظت می کند. استفاده از مهارت های تایپ خود را به نگه داشتن موش، مورچه و سوسک به دور از کیک و کیک.

کنترل بازی:
استفاده از صفحه کلید خود را برای مبارزه با حشرات موذی.

Dress UpFantasyCakeGirlSweetBunnyFairyTypingTypeCute