پری 13 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

چه 'در مورد جن عشق نیست؟ آنها قدرت سحر و جادو که ما برای خواب، به نظر می رسد ما حسادت و بال هستند که نه تنها لوازم جانبی. بنا براین، به قدرت سحر و جادو به ارمغان بیاورد و به این پری نگاه او سزاوار.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpFaerieFantasyFairy