پری 7 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این پری زیبا آرزوی خود را اگر شما می تواند او را به یک پری دوست داشتنی تبدیل عطا کند. لذت بردن از پانسمان او را!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpFaerieFairy