پری 42 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پشت آن جنگل لباس او است که در واقع یک پری بسیار مهربان است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpFaerieGirlsFairy