پری مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

راهنما این پری ناز انتخاب بهترین لباس برای او.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpFaerieGirlsFairyFashion