Purply پری پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

راهنما این پری دوست داشتنی را انتخاب کنید لباس بلند و گشاد زیبا ترین از همه!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpFaerieGirlsPurplyFairyDressup