تعطیلات پری لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

را تشکیل می دهند این پری شیرین و کمک به او به وسایل جانبی درست را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpFaerieGroomingGirlsHolidayFairy